text_increase text_decrease contrast

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp5jedrzejow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-21

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

W Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://sp5jedrzejow.pl/ spełnia wymagania w 87,50 %.

-    niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

-    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

-    dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

-    część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

-   podwyższony kontrast

-   możliwość powiększenia liter

-   podświetlane linki

-   skala szarości

-   jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 12-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Izabela Szczerba
mail: sp5.jedrzejow@wp.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sp5.jedrzejow@wp.pl telefon:  41 386 7300

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Ogrodowej, prowadzą do niego schody, które posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Przy ul. Ogrodowej jest  zatoka umożliwiająca  parkowanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

3.  W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

4.      W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

5.      Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.      W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-12 13:50:08

© Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie | logowanie